• tc
  • sd
  • gr
Thịt (Gà, heo, bò, vị, đà điểu, ...)